Durban Region

JOHANNESBURG:
Orange Farm: +27118500882
Dada Krsnarjunananda, Rector Ananda Jayanti, (HP): +27824573711, email: krsnarjunananda at hotmail.com Dada Devasvarup, Asst. Rector, Ananda Jayanti, (HP): +27824583426, email: dadad at mweb.co.za
Didi Ananda Subuddhi, DS(L) Johannesburg, (HP): +27726969890, email: hhhsiu at gmail.com

DURBAN:
Diocese Office, Durban: +27312628587
Dada Keshaveshvarananda, Sect RU, (HP): +27726049999, email: acarya_keshav at hotmail.com